Tempo Newsletter

Touro Tempo - Spring 2016
Touro Tempo - Spring 2015
Touro Tempo - Fall 2014
Touro Tempo - Spring 2013
Touro Tempo - Fall 2012